Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Czy proces rozwoju nowych produktów jest procesem?
MANDARINE Project Partners
Prelegent: Marek Kowalczyk
Opis prelekcji:
W wielu firmach powstają w wyniku procesu NPD (new product development) nowe produkty/usługi.
Jednak w codziennej pracy z klientami spotykam się często z zagorzałymi dyskusjami, czy dana aktywność jest procesem czy projektem. Typowymi przykładami takich kontrowersji są właśnie rozwój nowych produktów czy też ekspansja sieci handlowej.
Ta z pozoru czysto abstrakcyjna dyskusja ma jednak olbrzymie znaczenie praktyczne, jeśli chodzi o dobór narzędzi zarządczych. Zgodzimy się przecież, że nie zarządzanie procesem przy pomocy narzędzi projektowych — lub odwrotnie — jest błędem.
Tematem wystąpienia będzie jednoznaczne rozwikłanie tego zagmatwanego zagadnienia.

10:00-10:30
Symulacja – niedoceniany aspekt analizy.
MGX Infoservice
Prelegent: Piotr Biernacki
Opis prelekcji:
Podczas seminarium zostanie omówiona:
– koncepcja tworzenia modeli symulacyjnych w notacji BPMN
– zaprezentowana metoda weryfikacji pomysłów na usprawnienie procesu poprzez symulację procesu w wersji aktualnej i poprawionej.
Podczas omawiania modeli symulacyjnych pokazane będzie znaczenie takich zagadnień jak:
– sposób generowania transakcji,
– przydzielanie zasobów z określaniem ich kosztów,
– wpływ harmonogramu dostępności zasobów na realizację procesu oraz metody prezentacji wyników

10:30-10:50
PRZERWA KAWOWA

10:50-11:20
Elastyczny model transformacji procesów
Eurobank
Prelegent: Dawid Szałański
Opis prelekcji:
Jak w większości przedsiębiorstw usługowych, również w Eurobanku pojawiły się koncepcje zarządzania procesami i optymalizacji tychże. Niemniej jednak, mimo zgromadzenia specjalistów z tego zakresu, pierwsze próby okazały się używaniem wyrywkowo metod i narzędzi takich jak: 5S, eliminacja marnotrawstw, analiza procesu przy użyciu map SIPOC i BPMN, uruchamianie projektów SIX SIGMA. Dopiero studium produktywności, pozwoliło Eurobankowi na zbudowanie własnej metodologii – ERPI (Eurobank Relentless Productivity Improvement Methodology). ERPI bazuje na metodzie studium produktywności. W wyniku testów została ona zmodyfikowana pod kątem potrzeb Eurobanku. W czym metody te pomagają? W wyniku obserwacji i pomiarów istnieje możliwość racjonalnej oceny sytuacji, i doboru narzędzi optymalizacyjnych, właściwych dla obszaru, którego zmiany mają dotyczyć. Wśród najczęściej używanych narzędzi/metod można wskazać: 5S, eliminacja marnotrawstw, wizualne zarządzanie (whiteboardy), budowanie map SIPOC i BPMN (choć te powstają głównie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, a potem są edytowane), matryca kompetencji, czy w końcu szerokie użycie TWI. Nadal są prowadzone projekty SIX SIGMA (w koncepcji Lean) w ramach, których do docelowej optymalizacji używane są bardzo podobne narzędzia.

11:20-11:50
Obieg faktur od skanowania do raportowania
Astrafox
Prelegent: Przemysław Sołdacki
Opis prelekcji:
Jak podejmować trafne decyzje biznesowe? Jak zbierać dane w zmieniającym się otoczeniu biznesowym? Jak łączyć dane z wielu źródeł i wyciągać z nich wnioski? W jaki sposób pomagają w tym systemy obiegu dokumentów i business intelligence?Powyższe zagadnienia omówię na przykładzie obsługi faktur kosztowych i analizy kosztów. Opowiem o sposobach wprowadzania dokumentów papierowych i elektronicznych oraz o module OCR. Przedstawię sposoby wyszukiwania informacji oraz robienia zestawień i raportów analitycznych. Pokażę również wyróżniki systemu AMODIT, tj. sztuczną inteligencję i wynikającą z niej elastyczność.

11:50-12:20
Trzy kroki do wdrożenia BPO/SSC
Fundacja Pro Progressio
Prelegent: Daniel Bąk
Opis prelekcji:
Realizacja wdrożenia BPO/SSC musi uwzględniać szereg elementów oraz czynników, które na starcie projektu nie zawsze są w 100% zidentyfikowane. Mogą one w znacznym stopniu wpłynąć na końcowy rezultat wdrożenia.

12:20-12:40
PRZERWA KAWOWA

12:40-13:10
Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych – doświadczenia i dobre praktyki
IT-Consulting
Prelegent: Jarosław Żelińśki
Opis prelekcji:
Jak nie doprowadzić do utraty panowania nad szczegółowością projektu? Notacja BPMN i modele analityczne. Modelowanie decyzji: reguły biznesowe i tablice decyzyjne na przykładzie systemu promocji PKP IC.

13:10-13:40
Budowa organizacji adaptacyjnej – doświadczenia praktyczne
Politechnika Warszawska
Prelegent: Cezary Szwed
Opis prelekcji:
W prezentacji przedstawiono najważniejsze elementy opisujące kondycję przedsiębiorstwa, metody i techniki jej badania, kluczowe czynniki poprawy oraz sposoby wdrażania zmian w przedmiotowym zakresie. Materiał został zilustrowany doświadczeniami praktycznymi. Prezentacja została przygotowana przez autora na podstawie jego doświadczeń z prac w tym obszarze realizowanych w firmach krajowych.

13:40
LOSOWANIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
SPONSORZY
 


WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

FUNDATORZY NAGRÓD

PATRONI MEDIALNI
ORGANIZATOR